Noodzakelijk beheer Noodzakelijk beheer Noodzakelijk beheer Noodzakelijk beheer

Natuurbeheer in de "Oude Spaarndammerpolder en Klutenplas"

Het ecologischbeleidsplan van de gemeente Haarlem biedt de financiële mogelijkheden tot een beter natuurbeheer op het gebied van weidevogels op deze 8 hectare grond gelegen tussen de Slaperdijk en de Klutenplas. In opdracht van Spaarnelanden en in overleg met vele partijen heeft Landschap Noord-Holland "aanbevelingen t.a.v. het weidevogelbeheer en het beheer van de Klutenplas" opgesteld.

Recentelijk, februari 2018, is het weidevogelbeheer in uitvoering gegaan door rietkap, opschot verwijderen en plaatsing van vossenrasters! 

Voor aanmelden en de actuele activiteiten te bekijk ga daarvoor naar de agenda. 

Stichting Ecologisch Beheer

Onderhoudswerkzaamheden in de Hekslootpolder worden al jarenlang verzorgd door het SEB-Haarlem. Vrijwilligers besteden een zaterdag of woensdag aan werken in de natuur. Zie http://www.seb-haarlem.nll.

Zo worden jaarlijks de wilgen geknot langs de liniedijken, het riet gemaaid bij de volkstuinvereniging "Wie Zaait Zal Oogsten" ( WZZO) en bij de klutenplas wordt het riet gemaaid en afgevoerd. 

Vereniging Behoud de Hekslootpolder 

Het bestuur van de vereniging en enkele vrijwilligers onderhouden jaarlijks de kluteneilandjes en sinds 2018 ook het vossenraster en rietmaaien. Daarnaast worden er schoonmaakronden gehouden en het kijkscherm bij vogelkijkhut De Steltkluut onderhouden. De vereniging meldt zaken aan het recreatieschap Spaarnwoude bij vernielingen of achterstallig onderhoud aan paden en hekken. Ter informatie voor bezoekers zijn er in de vogelkijkhut geplastificeerde platen met vogelafbeeldingen geplaatst. 

Het recreatieschap Noord-Holland

Het reguliere onderhoud is in handen van het recreatieschap die dit weer grotendeels bij de agrariërs heeft ondergebracht. www.recreatieschap Noord-Holland.nl

De Agrariërs

Er zijn ongeveer 5 agrariërs in De Hekslootpolder actief die de weilanden beheren, zij pachten deze van het recreatieschap. Zij zorgen voor het bemesten, maaien en hooien en begrazen van de weilanden. Tevens is het schouwen van de sloten een belangrijk onderhouds-element.